Θ Ε Μ Α Τ Α    Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Υ

*      Τι είναι Marketing και η προσαρμογή του στον χώρο του φαρμακείου

*      Φάσεις εφαρμογής marketing στο φαρμακείο

*      Τα εργαλεία του marketing στην υπηρεσία του φαρμακοποιού

*      Τι είναι αγορά

*      Η αγορά σαν σύστημα εισροών και εκροών

*      Βασικές έννοιες marketing φαρμακείου

*      Το μείγμα marketing φαρμακείου (Προϊόν, Τιμή, Διανομή, Προώθηση)

*      Το μείγμα προβολής ή προώθησης που εξυπηρετεί τις ανάγκες του φαρμακείου (διαφήμιση, προσωπική πώληση, προώθηση πωλήσεων, δημόσιες σχέσεις ή δημοσιότητα)

*      Ο ρόλος του φαρμακοποιού (manager ή διαχειριστής;)

*      Τύποι φαρμακοποιών

*      Τύποι πελατών φαρμακείου

*      Ανάγκες και προβλήματα πελατών

*      Λεκτική επικοινωνία με τον πελάτη

Όλα τα προαναφερόμενα συνδυάζουν θεωρία και ασκήσεις, με στόχο την ενεργό συμμετοχή όλων των εκπαιδευόμενων.

 

Διάρκεια: 8 ώρες