Θ Ε Μ Α Τ Α    Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Υ

*      Τα εργαλεία του marketing στην υπηρεσία του φαρμακοποιού

*      Η εκπαίδευση του φαρμακοποιού και των υπαλλήλων του στην πώληση

*      Η διαδικασία της αγοράς σαν σύστημα εισροών και εκροών

*      «εκτελούνται συνταγαί….» Τέλος εποχής

*      Τι είναι δημιουργική πώληση

*      Ο ρόλος του φαρμακοποιού σαν συμβούλου-πωλητή

*      Ο επαγγελματίας φαρμακοποιός – πωλητής

*      Η προσωπικότητα του φαρμακοποιού σαν πωλητή

*      Η τέχνη της πειθούς

*      Τύποι φαρμακοποιών

*      Προσδοκίες πελατών - ασθενών

*      Εφαρμοσμένες τεχνικές πωλήσεων στο φαρμακείο

*      Λεκτική επικοινωνία με τον πελάτη

*      Αυτοθεώρηση του πελάτη – ασθενή

*      Τύποι συμπεριφοράς ασθενών – πελατών

*      Ανάγκες και προβλήματα πελατών

Όλα τα προαναφερόμενα συνδυάζουν θεωρία και ασκήσεις, με στόχο την ενεργό συμμετοχή όλων των εκπαιδευόμενων.

Διάρκεια σεμιναρίου: 8 ώρες