Θ Ε Μ Α Τ Α    Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Υ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

*      Έσοδο, Έξοδο, Κόστος, Καθαρή θέση, κυκλοφορούν

*      Βασικοί δείκτες

*      Εκπτώσεις και προσφορές πωλήσεων

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

*      Ιδία κεφάλαια

*      Επιχορηγήσεις

*      Δανεισμός

 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

*      Ορισμοί κόστους

*      Η δομή και η επιρροή του κόστους στα αποτελέσματα της επιχείρησης

*      Ελάχιστο επίπεδο αποθεμάτων και μέγιστο επίπεδο αποθεμάτων

*      Τιμολόγηση: βάσει ανταγωνισμού ή βάσει κόστους;

*      Ανάλυση νεκρού σημείου

*      Λειτουργικά αποτελέσματα: κέρδος ή ζημία;

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ: ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

*      Παρακολούθηση cash flow

*      Οικονομικός προγραμματισμός αγορών

*      Παρακολούθηση δαπανών

*      Υπολογισμός κερδοφορίας φαρμακείου

Όλα τα προαναφερόμενα συνδυάζουν θεωρία και ασκήσεις, με στόχο την ενεργό συμμετοχή όλων των εκπαιδευόμενων.

Διάρκεια σεμιναρίου: 8 ώρες